Print Friendly, PDF & Email

innowacje-nowybanner

Firma Audytorsko- Księgowa Sp. z o.o. Sp. Kom.
realizuje projekt

„Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami”
z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013Oś priorytetowa 8:
Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Głównym celem projektu jest uruchomienie systemu B2B, umożliwiającego świadczenie usługi on-line w modelu SaaS.
Realizacja niniejszego projektu inwestycyjnego ma na celu zaspokoić następujące potrzeby Firmy Audytorsko-Księgowej Sp. z o.o. Sp. kom.:

  • Dywersyfikacja działalności firmy.
  • Wykorzystanie posiadanego know-how i doświadczenia kadry Firmy Audytorsko-Księgowej Sp. z o.o. Sp. Kom. z zakresu prawa pracy i ustawy o rachunkowości oraz obsługi firm.
  • Zagospodarowanie istniejącej niszy rynkowej poprzez wprowadzenie innowacyjnej e-usługi zarządzania relacjami z pracownikami i dokumentacją księgową świadczonej w modelu SaaS.
  • Osiągnięcie stałej przewagi konkurencyjnej na rynku krajowym.
  • Rozwój współpracy z przedsiębiorcami w oparciu o usługi elektroniczne SaaS.

Realizacja projektu wywoła efekt dźwigni inwestycyjnej i umożliwi dalszy rozwój przedsiębiorstwa.

Dzięki realizacji projektu wprowadzona zostanie innowacja organizacyjna, wirtualizacja i automatyzacja procesów biznesowych. Wprowadzenie nowoczesnej technologii pozwoli zautomatyzować wiele procesów, a co za tym idzie – zwiększyć efektywność komunikacji w polskich przedsiębiorstwach.

Zasięg: krajowy (Polska)

Rynek docelowy: Polska

Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-32-037/13-00

Fundusze europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki